THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHỐI 11

15:00 06/09/2022

LỚP: 111 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Ngoai ngu Van hoc Vat ly Sinh vat
2 Tin hoc Toan Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Vat ly
3   GDCD Hoa hoc Lich su Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Sinh vat   Toan KTCN Vat ly
2 Hoa hoc Van hoc   Toan Dia ly Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP: 112 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Vat ly Van hoc Vat ly  
2 Hoa hoc Dia ly Sinh vat GDCD Sinh vat Ngoai ngu
3 Vat ly Ngoai ngu KTCN Toan Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc   Van hoc Toan Lich su Van hoc
2 Ngoai ngu   Van hoc Toan Hoa hoc Van hoc
3            
4            
5            

 

LỚP: 113 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Toan Toan Vat ly
2 Vat ly Van hoc Van hoc Toan Toan Sinh vat
3   Sinh vat Van hoc KTCN Tin hoc Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Ngoai ngu   GDCD Dia ly Van hoc
2 Hoa hoc Ngoai ngu   Vat ly Lich su Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP: 114 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Sinh vat Ngoai ngu Van hoc Toan
2 GDCD KTCN Lich su Ngoai ngu Van hoc Toan
3 Toan   Toan Toan Vat ly Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Tin hoc Vat ly Van hoc   Sinh vat
2 Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc Van hoc   Vat ly
3            
4            
5            

 

LỚP: 115 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Toan Sinh vat Ngoai ngu Tin hoc
2 Hoa hoc Vat ly Van hoc Van hoc Vat ly KTCN
3 Dia ly Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc   Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc GDCD Ngoai ngu   Toan Sinh vat
2 Van hoc Lich su Ngoai ngu   Toan Toan
3            
4            
5            

 

LỚP: 116 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Van hoc Van hoc Hoa hoc Toan
2 Sinh vat GDCD KTCN Van hoc Vat ly Toan
3 Hoa hoc Dia ly Ngoai ngu Toan   Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Tin hoc Toan Van hoc Ngoai ngu  
2 Sinh vat Ngoai ngu Toan Van hoc Ngoai ngu  
3            
4            
5            

 

LỚP: 117 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTCN Toan GDCD Sinh vat Toan
2 Dia ly Vat ly Toan Vat ly Van hoc Toan
3 Hoa hoc Toan Van hoc Van hoc   Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Lich su Hoa hoc Ngoai ngu   Ngoai ngu
2 Van hoc Sinh vat Vat ly Ngoai ngu   Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP: 118 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Hoa hoc   Toan Van hoc
2 Vat ly Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
3 Toan Van hoc Sinh vat GDCD Ngoai ngu KTCN
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Sinh vat Vat ly Toan   Van hoc
2 Vat ly Lich su Tin hoc Toan   Van hoc
3            
4            
5            

 

LỚP: 119 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Vat ly Van hoc Ngoai ngu
2 Ngoai ngu Sinh vat Toan Toan Van hoc Ngoai ngu
3 GDCD Sinh vat Ngoai ngu Toan Toan  
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Hoa hoc Vat ly Van hoc Hoa hoc  
2 Dia ly Tin hoc KTCN Van hoc Lich su  
3            
4            
5            

 

LỚP: 1110 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat GDCD Toan Vat ly Tin hoc
2 Toan Van hoc Sinh vat Vat ly Ngoai ngu Vat ly
3 Van hoc Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Toan  
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Lich su Toan   Hoa hoc Hoa hoc
2 Van hoc KTCN Ngoai ngu   Toan Dia ly
3            
4            
5            

 

LỚP: 1111 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Toan Lich su Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Hoa hoc Van hoc Van hoc Sinh vat Vat ly Ngoai ngu
3 Hoa hoc Van hoc   KTCN Vat ly Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Ngoai ngu Toan Sinh vat  
2 Van hoc GDCD Vat ly Toan Tin hoc  
3            
4            
5            

 

LỚP: 1112 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Ngoai ngu Sinh vat Toan Vat ly
2 Van hoc Toan Ngoai ngu Toan Toan Hoa hoc
3 Dia ly Ngoai ngu   Lich su Sinh vat Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD KTCN Van hoc Van hoc   Tin hoc
2 Vat ly Hoa hoc Van hoc Van hoc   Vat ly
3            
4            
5            

 

LỚP: 1113 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat Van hoc Van hoc Toan Toan
2 Dia ly Toan Hoa hoc Van hoc Toan Ngoai ngu
3 Sinh vat Ngoai ngu GDCD Vat ly   Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Van hoc Hoa hoc KTCN Ngoai ngu Ngoai ngu
2   Van hoc Toan Vat ly Vat ly Tin hoc
3            
4            
5            

 

LỚP: 1114 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Toan Hoa hoc Dia ly Van hoc
2 Van hoc Ngoai ngu Toan Sinh vat Sinh vat Van hoc
3 Van hoc   Ngoai ngu Van hoc Toan Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Lich su   Toan
2 GDCD Toan Vat ly KTCN   Vat ly
3            
4            
5            

 

LỚP: 1115 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Toan Sinh vat Ngoai ngu
2 Lich su Van hoc Vat ly Toan Dia ly KTCN
3   Vat ly Hoa hoc Sinh vat GDCD Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Hoa hoc   Ngoai ngu Tin hoc Vat ly
2 Van hoc Ngoai ngu   Ngoai ngu Van hoc Toan
3            
4            
5            

 

 

 

 

 


Tin khác