• Hiệu trưởng NGUYỄN VĂN THÀNH
  Ngày sinh  
  Chuyên môn VẬT LÝ
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc thanhnv@nguyentrai.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng NGUYỄN PHONG VŨ
  Ngày sinh  
  Chuyên môn Vật Lý
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc vunp@nguyentrai.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng BẠCH THANH NAM
  Ngày sinh  
  Chuyên môn TOÁN
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc nambt@nguyentrai.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng NGUYỄN NGỌC CHÚC
  Ngày sinh  
  Chuyên môn LỊCH SỬ
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc chucnn@nguyentrai.sgdbinhduong.edu.vn