THỜI KHÓA BIỂU khối 12 LẦN 4 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

14:59 06/09/2022
      Lớp 121    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su Hoa hoc Dia ly Vat ly Ngoai ngu
2 Sinh hoc KTCN Hoa hoc Toan Vat ly Toan
3 Van hoc Dia ly Toan Toan Tin hoc Hoa hoc
4 Van hoc GDCD Tin hoc Ngoai ngu Ngoai ngu  
5 Vat ly     Van hoc Ngoai ngu  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Hoa hoc Toan Ngoai ngu Vat ly  
3   Hoa hoc Toan Ngoai ngu Vat ly  
4   Van hoc Sinh hoc   Van hoc  
5   Van hoc Sinh hoc      
             
      Lớp 122    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su KTCN Van hoc Dia ly Vat ly
2 Sinh hoc Ngoai ngu Vat ly Van hoc Tin hoc Vat ly
3 Dia ly Ngoai ngu Hoa hoc GDCD Tin hoc Ngoai ngu
4 Toan Van hoc Hoa hoc Toan Hoa hoc Ngoai ngu
5 Toan     Toan    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Sinh hoc Toan Ngoai ngu Van hoc  
3   Sinh hoc Toan Ngoai ngu Van hoc  
4   Van hoc Vat ly   Hoa hoc  
5     Vat ly   Hoa hoc  
             
      Lớp 123    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Toan GDCD KTCN Hoa hoc
2 Hoa hoc Van hoc Toan Ngoai ngu Dia ly Hoa hoc
3 Van hoc Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Ngoai ngu Lich su
4 Tin hoc Dia ly Vat ly Toan Tin hoc Vat ly
5 Sinh hoc     Toan    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Vat ly Sinh hoc Van hoc Ngoai ngu  
3   Vat ly Sinh hoc Van hoc Ngoai ngu  
4   Van hoc Toan   Hoa hoc  
5     Toan   Hoa hoc  
             
      Lớp 124    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Hoa hoc Sinh hoc Hoa hoc Lich su
2 Toan Van hoc GDCD Dia ly Hoa hoc Ngoai ngu
3 Toan Van hoc Ngoai ngu Toan Vat ly Vat ly
4 Van hoc Dia ly Ngoai ngu KTCN Vat ly Toan
5 Tin hoc       Tin hoc  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu  
3   Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu  
4   Sinh hoc Van hoc   Vat ly  
5   Sinh hoc Vat ly      
             
      Lớp 125    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Dia ly Toan Vat ly Vat ly
2 Van hoc Ngoai ngu Tin hoc Toan Tin hoc Vat ly
3 Toan KTCN Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Dia ly
4 Sinh hoc Toan GDCD Van hoc Hoa hoc Lich su
5 Hoa hoc         Ngoai ngu
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Hoa hoc Toan Van hoc   Vat ly  
3 Hoa hoc Toan Van hoc   Vat ly  
4 Van hoc Ngoai ngu Sinh hoc      
5   Ngoai ngu Sinh hoc      
             
      Lớp 126    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Tin hoc Van hoc Toan Dia ly
2 Vat ly Ngoai ngu Dia ly Van hoc Toan Hoa hoc
3 Vat ly GDCD Ngoai ngu Ngoai ngu KTCN Van hoc
4 Toan Sinh hoc Hoa hoc Lich su Tin hoc  
5 Toan     Vat ly Hoa hoc  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Hoa hoc Vat ly Van hoc  
3   Van hoc Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu  
4   Toan Sinh hoc   Ngoai ngu  
5   Toan Sinh hoc      
             
      Lớp 127    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTCN Toan Lich su Ngoai ngu Hoa hoc
2 Toan Tin hoc Toan Dia ly Ngoai ngu Hoa hoc
3 Hoa hoc Vat ly Vat ly Sinh hoc Toan Ngoai ngu
4 Van hoc Van hoc Vat ly Tin hoc GDCD Ngoai ngu
5 Dia ly Van hoc        
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Toan Ngoai ngu Sinh hoc   Ngoai ngu  
3 Toan Van hoc Sinh hoc   Vat ly  
4 Van hoc Van hoc Hoa hoc   Vat ly  
5     Hoa hoc      
             
      Lớp 128    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Vat ly Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
2 Hoa hoc Van hoc Vat ly Ngoai ngu KTCN Lich su
3 Toan Ngoai ngu Toan Tin hoc Tin hoc Hoa hoc
4 Toan Vat ly GDCD Sinh hoc Van hoc Hoa hoc
5   Dia ly   Dia ly    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Sinh hoc   Vat ly Hoa hoc Van hoc  
3 Sinh hoc   Vat ly Hoa hoc Van hoc  
4 Van hoc   Toan   Ngoai ngu  
5     Toan   Ngoai ngu  
             
      Lớp 129    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Ngoai ngu Ngoai ngu Ngoai ngu Toan
2 Toan Vat ly Tin hoc Tin hoc Ngoai ngu Toan
3 Hoa hoc Lich su Toan KTCN GDCD Lich su
4 Hoa hoc Van hoc Sinh hoc Vat ly Van hoc  
5 Dia ly     Van hoc Van hoc  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Lich su   Ngoai ngu Van hoc GDCD  
3 Lich su   Ngoai ngu Van hoc Dia ly  
4     Toan   Dia ly  
5     Toan      
             
      Lớp 1210    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Tin hoc Toan Sinh hoc Van hoc Ngoai ngu
2 Van hoc Dia ly Toan GDCD Van hoc Ngoai ngu
3 Van hoc Dia ly KTCN Toan Hoa hoc Lich su
4 Lich su Vat ly Tin hoc Toan Ngoai ngu  
5   Vat ly Hoa hoc   Ngoai ngu  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Toan Dia ly Lich su  
3   Van hoc Ngoai ngu Dia ly Lich su  
4   Toan Ngoai ngu   GDCD  
5            
             
      Lớp 1211    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Toan Van hoc Ngoai ngu Lich su
2 Dia ly Vat ly Toan Van hoc Ngoai ngu KTCN
3 Lich su Ngoai ngu Vat ly Sinh hoc Toan Van hoc
4 Van hoc Tin hoc Hoa hoc GDCD Toan Hoa hoc
5   Tin hoc   Ngoai ngu    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Lich su   Dia ly  
3   Van hoc Lich su   GDCD  
4   Dia ly Toan   Ngoai ngu  
5     Toan   Ngoai ngu  
             
      Lớp 1212    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Ngoai ngu Van hoc Toan Ngoai ngu
2 Van hoc Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Toan Hoa hoc
3 Van hoc Tin hoc Hoa hoc Dia ly Lich su Sinh hoc
4 Vat ly Ngoai ngu Toan Dia ly KTCN  
5 Toan   GDCD Lich su    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Dia ly Van hoc Lich su GDCD  
3   Toan Van hoc Lich su Dia ly  
4   Toan Ngoai ngu   Ngoai ngu  
5            
             
      Lớp 1213    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Toan Ngoai ngu Lich su Van hoc
2 Dia ly Sinh hoc Toan Ngoai ngu Vat ly Van hoc
3 Tin hoc Van hoc GDCD Dia ly Ngoai ngu Toan
4 Lich su Tin hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Toan
5   KTCN   Hoa hoc    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Van hoc   Toan Ngoai ngu Lich su  
3 Van hoc   Toan Ngoai ngu Lich su  
4     GDCD   Dia ly  
5         Dia ly  
             
      Lớp 1214    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh hoc GDCD Toan Ngoai ngu Van hoc
2 Dia ly Vat ly KTCN Toan Ngoai ngu Van hoc
3 Dia ly Tin hoc Hoa hoc Hoa hoc Vat ly Lich su
4 Tin hoc Ngoai ngu Toan Van hoc   Ngoai ngu
5   Lich su Toan Van hoc    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Van hoc Toan GDCD   Ngoai ngu  
3 Lich su Toan Dia ly   Van hoc  
4 Lich su Ngoai ngu Dia ly      
5            
             
      Lớp 1215    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Vat ly Toan Van hoc KTCN
2 Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Toan Van hoc Ngoai ngu
3 Sinh hoc Van hoc Dia ly Lich su Toan Ngoai ngu
4 Dia ly Van hoc Hoa hoc GDCD Toan Lich su
5 Tin hoc Tin hoc        
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Van hoc Ngoai ngu Dia ly Toan    
3 Van hoc Ngoai ngu Lich su Toan    
4 Dia ly   Lich su      
5     GDCD      

Tin khác