THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHỐI 10

14:58 06/09/2022

LỚP: 101 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su Ngoai ngu Toan Vat ly KTNN
2 Sinh vat Dia ly Van hoc Toan Ngoai ngu Van hoc
3 Tin hoc Hoa hoc Van hoc Tin hoc Dia ly Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Ngoai ngu Toan Hoa hoc    
2 Hoa hoc Ngoai ngu Toan GDCD    
3            
4            
5            

 

LỚP: 102 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Vat ly Toan KTNN Van hoc
2 Hoa hoc Tin hoc Dia ly Toan Toan Van hoc
3 Sinh vat Tin hoc Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly GDCD Ngoai ngu   Vat ly  
2 Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu   Lich su  
3            
4            
5            

 

LỚP: 103 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc
2 Van hoc Vat ly Lich su Tin hoc Toan Hoa hoc
3 Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Vat ly Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTNN   GDCD Toan Dia ly  
2 Sinh vat   Hoa hoc Toan Dia ly  
3            
4            
5            

 

LỚP: 104 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Tin hoc Vat ly Van hoc Toan
2 Van hoc Lich su Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Toan
3 Van hoc Dia ly Dia ly Toan Ngoai ngu Hoa hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vat Hoa hoc   GDCD Ngoai ngu  
2 KTNN Tin hoc   Toan Ngoai ngu  
3            
4            
5            

 

LỚP: 105 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTNN Dia ly Ngoai ngu Tin hoc Hoa hoc
2 Toan Sinh vat Toan Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc
3 Toan Tin hoc Vat ly Vat ly Van hoc Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Van hoc   Toan   Ngoai ngu
2 Dia ly Van hoc   Hoa hoc   GDCD
3            
4            
5            

 

LỚP: 106 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly GDCD Van hoc Van hoc Sinh vat
2 Hoa hoc Vat ly Hoa hoc Van hoc Vat ly Tin hoc
3 Dia ly Ngoai ngu Lich su Tin hoc Hoa hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoai ngu Toan Toan   KTNN
2   Ngoai ngu Toan Toan   Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP: 107 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc KTNN Dia ly Tin hoc Toan
2 Ngoai ngu Van hoc Vat ly Tin hoc Hoa hoc Toan
3 Hoa hoc Hoa hoc GDCD Ngoai ngu Van hoc Sinh vat
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Vat ly Ngoai ngu   Toan  
2 Van hoc Lich su Ngoai ngu   Toan  
3            
4            
5            

 

LỚP: 108 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Ngoai ngu Tin hoc Vat ly Van hoc
2 Tin hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly KTNN Van hoc
3 Dia ly Toan Toan Toan Sinh vat GDCD
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc   Toan   Lich su Van hoc
2 Hoa hoc   Hoa hoc   Vat ly Van hoc
3            
4            
5            

 

LỚP: 109 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Lich su Ngoai ngu Dia ly Tin hoc
2 Hoa hoc KTNN Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan
3 Tin hoc Toan Sinh vat GDCD Hoa hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Toan Ngoai ngu    
2 Van hoc Vat ly Dia ly Ngoai ngu    
3            
4            
5            

 

LỚP: 1010 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Vat ly GDCD Lich su Ngoai ngu
2 Hoa hoc Van hoc KTNN Toan Dia ly Sinh vat
3 Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Toan Vat ly Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc     Dia ly Van hoc Ngoai ngu
2 Hoa hoc     Hoa hoc Van hoc Tin hoc
3            
4            
5            

 

LỚP: 1011 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Vat ly Vat ly Van hoc
2 Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Dia ly Toan Van hoc
3 Van hoc Ngoai ngu KTNN Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc   Sinh vat Toan   GDCD
2 Dia ly   Tin hoc Toan   Lich su
3            
4            
5            

 

LỚP: 1012 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Van hoc Toan Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Van hoc Vat ly Toan Toan Ngoai ngu KTNN
3 Tin hoc Hoa hoc Toan Dia ly Lich su Hoa hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     Ngoai ngu Van hoc Dia ly Tin hoc
2     GDCD Van hoc Hoa hoc Sinh vat
3            
4            
5            

 

LỚP: 1013 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Sinh vat Hoa hoc
2 Lich su Dia ly Van hoc Toan Vat ly GDCD
3 Toan KTNN Vat ly Toan Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan   Tin hoc   Ngoai ngu Dia ly
2 Tin hoc   Ngoai ngu   Ngoai ngu Hoa hoc
3            
4            
5            

 

 

 

 


Tin khác