THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 LẦN 4 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

14:59 06/09/2022
      Lớp 101    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lich su GDCD Vat ly Van hoc Van hoc Vat ly
2 Sinh hoc KTNN Vat ly Van hoc Van hoc Hoa hoc
3 Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Toan Ngoai ngu
4 Dia ly Ngoai ngu Toan   Tin hoc Ngoai ngu
5 Sinh hoat Toan     KTNN Lich su
             
      Lớp 102    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoc Dia ly Vat ly Vat ly Ngoai ngu GDCD
2 Tin hoc Van hoc Ngoai ngu Toan Hoa hoc Hoa hoc
3 Van hoc Vat ly Ngoai ngu Toan Tin hoc Ngoai ngu
4 Lich su Toan Van hoc   KTNN KTNN
5 Sinh hoat Toan Van hoc   Lich su  
             
      Lớp 103    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Toan Hoa hoc Hoa hoc
2 Van hoc Dia ly Ngoai ngu Toan Toan Vat ly
3 Van hoc GDCD Toan KTNN Van hoc Vat ly
4 Sinh hoc Lich su Vat ly   Ngoai ngu Lich su
5 Sinh hoat   KTNN   Tin hoc Ngoai ngu
             
      Lớp 104    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoc Van hoc Toan Tin hoc Van hoc Ngoai ngu
2 Dia ly Van hoc Toan Tin hoc Van hoc Ngoai ngu
3 Lich su Lich su KTNN Vat ly KTNN Hoa hoc
4 Toan GDCD Ngoai ngu   Hoa hoc Vat ly
5 Sinh hoat   Ngoai ngu   Toan Vat ly
             
      Lớp 105    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Van hoc Van hoc Van hoc Tin hoc Lich su
2 Toan Lich su Hoa hoc Van hoc Tin hoc GDCD
3 Dia ly KTNN Sinh hoc Vat ly Toan Hoa hoc
4 Vat ly Vat ly KTNN   Toan Ngoai ngu
5 Sinh hoat   Ngoai ngu   Ngoai ngu Ngoai ngu
             
      Lớp 106    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Vat ly KTNN KTNN Vat ly Ngoai ngu
2 Hoa hoc Vat ly Tin hoc Hoa hoc Tin hoc Ngoai ngu
3 Toan Van hoc Van hoc Van hoc Lich su Sinh hoc
4 Toan Van hoc Toan   Ngoai ngu GDCD
5 Sinh hoat Lich su Toan   Ngoai ngu  
             
      Lớp 107    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Lich su Ngoai ngu Vat ly KTNN Van hoc
2 Sinh hoc GDCD Ngoai ngu KTNN Toan Van hoc
3 Vat ly Van hoc Tin hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu
4 Hoa hoc Van hoc Toan   Lich su Ngoai ngu
5 Sinh hoat Vat ly Toan   Tin hoc  
             
      Lớp 108    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Van hoc Dia ly Vat ly Lich su KTNN
2 Hoa hoc Van hoc KTNN Vat ly Ngoai ngu Lich su
3 Sinh hoc Toan Hoa hoc GDCD Tin hoc Vat ly
4 Tin hoc Toan Ngoai ngu   Toan Van hoc
5 Sinh hoat Ngoai ngu Ngoai ngu   Toan  
             
      Lớp 109    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Tin hoc Toan GDCD Sinh hoc
2 Lich su Toan Ngoai ngu Vat ly Vat ly KTNN
3 Dia ly Van hoc Ngoai ngu Vat ly Ngoai ngu Lich su
4 Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc   Tin hoc Toan
5 Sinh hoat KTNN Hoa hoc   Van hoc  
             
      Lớp 1010    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc KTNN Ngoai ngu Lich su Van hoc Toan
2 Dia ly Van hoc Ngoai ngu Sinh hoc Hoa hoc Toan
3 Van hoc Van hoc Vat ly Toan GDCD Ngoai ngu
4 Hoa hoc Toan Tin hoc   Vat ly Ngoai ngu
5 Sinh hoat   Lich su   Vat ly KTNN
             
      Lớp 1011    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Vat ly Vat ly Toan Hoa hoc Lich su
2 Hoa hoc Ngoai ngu Toan Van hoc Van hoc Sinh hoc
3 Dia ly Ngoai ngu Toan Van hoc Vat ly KTNN
4 Tin hoc KTNN Lich su   GDCD Ngoai ngu
5 Sinh hoat   Tin hoc   Toan Ngoai ngu
             
      Lớp 1012    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc KTNN Lich su Sinh hoc Lich su Ngoai ngu
2 Van hoc Vat ly Tin hoc KTNN Hoa hoc Ngoai ngu
3 Tin hoc Vat ly Ngoai ngu Toan Toan Vat ly
4 Dia ly Van hoc Ngoai ngu   Toan Hoa hoc
5 Sinh hoat Van hoc Toan   GDCD  
             
      Lớp 1013    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Ngoai ngu Toan GDCD Hoa hoc Vat ly
2 Tin hoc KTNN Toan Lich su Ngoai ngu Vat ly
3 Van hoc Toan Tin hoc KTNN Ngoai ngu Lich su
4 Van hoc Toan Vat ly   Van hoc Sinh hoc
5 Sinh hoat   Ngoai ngu   Van hoc Hoa hoc

Tin khác