THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHỐI 12

15:00 06/09/2022

LỚP: 121 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Tin hoc Hoa hoc Vat ly Van hoc
2 Van hoc Lich su Sinh vat KTCN Vat ly Van hoc
3 Ngoai ngu   Sinh vat Ngoai ngu Ngoai ngu Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Toan   Lich su Ngoai ngu Toan
2 Vat ly Toan   GDCD Hoa hoc Toan
3            
4            
5            

 

LỚP 122 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Toan Hoa hoc Van hoc Tin hoc
2 Ngoai ngu Dia ly Toan Hoa hoc Sinh vat Lich su
3 Ngoai ngu Sinh vat Ngoai ngu Ngoai ngu   KTCN
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Vat ly Van hoc Lich su Toan  
2 Toan GDCD Van hoc Vat ly Vat ly  
3            
4            
5            

 

LỚP 123 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Sinh vat Dia ly Ngoai ngu GDCD
2 Sinh vat Toan Hoa hoc Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc
3 Van hoc   Toan Vat ly KTCN Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Van hoc Toan Vat ly Hoa hoc Vat ly
2   Van hoc Toan Lich su Ngoai ngu Lich su
3            
4            
5            

 

LỚP 124 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu   Toan Ngoai ngu
2 Dia ly Van hoc Ngoai ngu Toan Toan Ngoai ngu
3 Sinh vat Vat ly Toan Hoa hoc Sinh vat Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Lich su KTCN Lich su Hoa hoc  
2 Vat ly Van hoc Toan Vat ly Hoa hoc  
3            
4            
5            

 

LỚP 125 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Sinh vat Toan
2 Toan Ngoai ngu GDCD Vat ly Vat ly Toan
3   Lich su KTCN Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toan Van hoc Vat ly Hoa hoc Lich su
2   Toan Van hoc Dia ly Hoa hoc Sinh vat
3            
4            
5            

 

LỚP 126 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su Ngoai ngu Hoa hoc   KTCN
2 Sinh vat Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc GDCD Lich su
3 Toan Van hoc Tin hoc Ngoai ngu Dia ly Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Vat ly Van hoc   Toan Sinh vat
2 Toan Vat ly Vat ly   Toan Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP 127 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Toan KTCN Van hoc Lich su
2 Hoa hoc Ngoai ngu Toan Dia ly Van hoc Tin hoc
3 Lich su Van hoc   Vat ly Sinh vat Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu Sinh vat Toan
2   Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu GDCD Toan
3            
4            
5            

 

LỚP 128 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Sinh vat Vat ly KTCN Toan
2 Toan Hoa hoc GDCD Vat ly Sinh vat Toan
3 Lich su Van hoc Toan Tin hoc Vat ly  
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Ngoai ngu   Van hoc Ngoai ngu Lich su
2 Toan Ngoai ngu   Van hoc Ngoai ngu Dia ly
3            
4            
5            

 

LỚP 129 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc Hoa hoc Toan
2 Dia ly Sinh vat Ngoai ngu Dia ly Lich su Toan
3 Vat ly Sinh vat   Toan Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Van hoc Toan Vat ly GDCD Ngoai ngu
2   Van hoc Toan Lich su KTCN Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP 1210 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan KTCN Vat ly GDCD Ngoai ngu
2 Van hoc Hoa hoc Toan Tin hoc Lich su Ngoai ngu
3 Van hoc Dia ly Toan Toan Vat ly  
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Dia ly
2   Van hoc Ngoai ngu Lich su Sinh vat Sinh vat
3            
4            
5            

 

LỚP 1211 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat GDCD Hoa hoc Dia ly Hoa hoc Toan
2 Toan Van hoc Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Toan
3 Toan Van hoc   Ngoai ngu Van hoc Vat ly
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoai ngu Sinh vat Lich su Lich su Ngoai ngu
2   Vat ly Sinh vat KTCN Dia ly Toan
3            
4            
5            

 

LỚP 1212 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Van hoc Toan Toan KTCN
2 Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Toan Lich su
3 Van hoc Vat ly Tin hoc   Hoa hoc Vat ly
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Van hoc   Ngoai ngu Lich su Toan
2 GDCD Sinh vat   Ngoai ngu Sinh vat Dia ly
3            
4            
5            

 

LỚP 1213 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat Toan Ngoai ngu Toan Van hoc
2 Tin hoc Sinh vat Toan Ngoai ngu GDCD Van hoc
3 Toan Vat ly Hoa hoc Van hoc   Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc   Ngoai ngu KTCN Vat ly Dia ly
2 Lich su   Ngoai ngu Lich su Dia ly Van hoc
3            
4            
5            

 

LỚP 1214 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu GDCD Van hoc
2 Dia ly Toan Vat ly Ngoai ngu KTCN Van hoc
3 Tin hoc Toan Lich su Sinh vat Toan  
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vat Toan Dia ly Vat ly   Ngoai ngu
2 Hoa hoc Toan Van hoc Lich su   Ngoai ngu
3            
4            
5            

 

LỚP 1215 - Có tác dụng từ ngày: 20/09/2021

Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Vat ly KTCN Van hoc Lich su
2 Toan Ngoai ngu Vat ly GDCD Van hoc Tin hoc
3 Sinh vat Lich su Toan Dia ly   Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Hoa hoc   Ngoai ngu Toan Toan
2 Dia ly Hoa hoc   Ngoai ngu Toan Sinh vat
3            
4            
5            

Tin khác