THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 LẦN 3

15:00 06/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3
KHỐI 10
      Lớp 101    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su Ngoai ngu Toan Vat ly The Duc
2 Sinh vat Dia ly Van hoc Toan Ngoai ngu Van hoc
3 Tin hoc Hoa hoc Van hoc Tin hoc Dia ly Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly The Duc Toan Hoa hoc KTNN  
2 Hoa hoc Ngoai ngu Toan GDCD GDQP  
3   Ngoai ngu        
4            
5            
             
      Lớp 102    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Vat ly Toan KTNN Van hoc
2 Hoa hoc Tin hoc Dia ly Toan Toan Van hoc
3 Sinh vat Tin hoc Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly GDCD Ngoai ngu The Duc Vat ly  
2 Ngoai ngu The Duc Ngoai ngu GDQP Lich su  
3   Hoa hoc        
4            
5            
             
      Lớp 103    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc
2 Van hoc Vat ly Lich su The Duc Toan Hoa hoc
3 Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Vat ly Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 The Duc   KTNN Toan Dia ly GDQP
2 Sinh vat   Hoa hoc Toan Dia ly GDCD
3     Tin hoc      
4            
5            
             
      Lớp 104    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Lich su Vat ly Van hoc Toan
2 Van hoc Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Dia ly
3 Van hoc Dia ly Toan Toan Ngoai ngu Hoa hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vat Hoa hoc GDQP GDCD Ngoai ngu  
2 Toan Tin hoc KTNN The Duc Ngoai ngu  
3   The Duc        
4            
5            
             
      Lớp 105    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTNN Dia ly Ngoai ngu Tin hoc Lich su
2 Toan The Duc Toan Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc
3 Hoa hoc Tin hoc Vat ly Vat ly Van hoc Hoa hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Van hoc   Toan GDQP Ngoai ngu
2 Dia ly Van hoc   Sinh vat GDCD The Duc
3           Toan
4            
5            
             
      Lớp 106    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly GDCD Van hoc Van hoc Dia ly
2 Sinh vat Hoa hoc Hoa hoc Van hoc Vat ly Tin hoc
3 Dia ly Ngoai ngu Lich su Tin hoc Hoa hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Ngoai ngu Toan Toan   KTNN
2 The Duc Ngoai ngu Toan Toan   Ngoai ngu
3           The Duc
4            
5            
             
      Lớp 107    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc The Duc Dia ly Hoa hoc Toan
2 Ngoai ngu Van hoc Vat ly Tin hoc Tin hoc Toan
3 Hoa hoc Hoa hoc GDCD Ngoai ngu Van hoc Sinh vat
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Ngoai ngu Ngoai ngu   Toan The Duc
2 GDQP Lich su Vat ly   Toan KTNN
3 Van hoc          
4            
5            
             
      Lớp 108    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Ngoai ngu Tin hoc Vat ly Van hoc
2 Tin hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly KTNN Van hoc
3 Dia ly Toan Toan Toan Sinh vat GDCD
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc GDQP   The Duc Lich su Van hoc
2 Hoa hoc Toan   Hoa hoc Vat ly Van hoc
3 The Duc          
4            
5            
             
      Lớp 109    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat GDQP KTNN Ngoai ngu Dia ly Tin hoc
2 Hoa hoc Vat ly The Duc Ngoai ngu Hoa hoc Toan
3 Tin hoc Toan Sinh vat GDCD Hoa hoc Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Toan Ngoai ngu   Van hoc
2 Van hoc Vat ly Dia ly Ngoai ngu   The Duc
3       Van hoc    
4            
5            
             
      Lớp 1010    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Vat ly GDCD Lich su Ngoai ngu
2 Hoa hoc Van hoc KTNN Toan Dia ly Sinh vat
3 Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Toan Vat ly Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc Hoa hoc   Dia ly Van hoc Ngoai ngu
2 Hoa hoc GDQP   The Duc Van hoc Tin hoc
3 The Duc          
4            
5            
             
      Lớp 1011    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Vat ly Vat ly Van hoc
2 Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Dia ly Toan Van hoc
3 Van hoc Ngoai ngu KTNN Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc   The Duc Toan Sinh vat GDCD
2 Dia ly   Tin hoc Toan The Duc Lich su
3 GDQP          
4            
5            
             
      Lớp 1012    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Van hoc Toan Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Van hoc Vat ly Toan Toan Ngoai ngu KTNN
3 Tin hoc Hoa hoc Toan Dia ly Lich su Hoa hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Ngoai ngu   Van hoc GDCD Tin hoc
2 The Duc Dia ly   Van hoc Hoa hoc The Duc
3         Sinh vat  
4            
5            
             
      Lớp 1013    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Sinh vat Hoa hoc
2 Lich su Dia ly Van hoc Toan Vat ly GDCD
3 Toan KTNN Vat ly Toan Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Hoa hoc Tin hoc The Duc The Duc  
2 Tin hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly Ngoai ngu  
3   GDQP        
4            
5            
             

Tin khác