THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 LẦN 3

14:59 06/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3
KHỐI 11
      Lớp 111    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Ngoai ngu Van hoc Vat ly Sinh vat
2 Tin hoc Toan Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Vat ly
3 GDQP GDCD Hoa hoc The Duc Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Sinh vat Lich su Vat ly KTCN Toan
2 Dia ly Van hoc The Duc Ngoai ngu Hoa hoc Toan
3            
4            
5            
             
      Lớp 112    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Vat ly Van hoc Vat ly Sinh vat
2 GDQP Dia ly Sinh vat GDCD The Duc Ngoai ngu
3 Vat ly Ngoai ngu Hoa hoc Toan Toan Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc The Duc Van hoc Toan Lich su Van hoc
2 Ngoai ngu KTCN Van hoc Toan Hoa hoc Van hoc
3            
4            
5            
             
      Lớp 113    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Toan KTCN Vat ly
2 Vat ly Van hoc Toan Toan Hoa hoc Sinh vat
3 The Duc Sinh vat Van hoc GDQP Tin hoc Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Van hoc The Duc GDCD Dia ly Van hoc
2 Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Vat ly Lich su Ngoai ngu
3            
4            
5            
             
      Lớp 114    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Sinh vat Ngoai ngu The Duc Toan
2 GDCD KTCN Lich su Ngoai ngu Van hoc Toan
3 Toan GDQP Toan Toan Vat ly Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Tin hoc Vat ly Van hoc The Duc Van hoc
2 Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc Van hoc Sinh vat Vat ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 115    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Toan Sinh vat Ngoai ngu Tin hoc
2 Hoa hoc Vat ly Van hoc The Duc Vat ly KTCN
3 Dia ly Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc GDQP Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc GDCD Ngoai ngu Sinh vat Toan The Duc
2 Van hoc Lich su Ngoai ngu Van hoc Toan Toan
3            
4            
5            
             
      Lớp 116    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly Hoa hoc Van hoc GDQP Toan
2 Sinh vat GDCD Van hoc Van hoc Vat ly Toan
3 Hoa hoc Dia ly Ngoai ngu The Duc KTCN Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Tin hoc Toan Van hoc Ngoai ngu Toan
2 Sinh vat Ngoai ngu Toan Van hoc Ngoai ngu The Duc
3            
4            
5            
             
      Lớp 117    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTCN Toan GDCD Sinh vat Toan
2 Dia ly Vat ly Toan Vat ly GDQP Toan
3 The Duc Toan Van hoc Van hoc Van hoc Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vat Lich su The Duc Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
2 Hoa hoc Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
3            
4            
5            
             
      Lớp 118    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Hoa hoc GDQP Toan Van hoc
2 The Duc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
3 Toan Van hoc Vat ly GDCD Ngoai ngu KTCN
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Sinh vat Vat ly Toan The Duc Van hoc
2 Vat ly Lich su Tin hoc Toan Sinh vat Van hoc
3            
4            
5            
             
      Lớp 119    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Vat ly The Duc Ngoai ngu
2 Ngoai ngu Sinh vat Toan GDQP Van hoc Toan
3 GDCD Sinh vat The Duc Van hoc Toan Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Hoa hoc Vat ly Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu
2 Dia ly Tin hoc KTCN Van hoc Lich su Ngoai ngu
3            
4            
5            
             
      Lớp 1110    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat GDCD Toan Vat ly Tin hoc
2 Toan Van hoc The Duc Vat ly Ngoai ngu Vat ly
3 Van hoc Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Toan GDQP
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Lich su Toan Hoa hoc Sinh vat The Duc
2 Van hoc KTCN Ngoai ngu Hoa hoc Toan Dia ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 1111    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Dia ly Toan Toan Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Hoa hoc Van hoc GDQP Sinh vat The Duc Ngoai ngu
3 Hoa hoc Van hoc KTCN The Duc Vat ly Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Ngoai ngu Toan Vat ly Sinh vat
2 Van hoc GDCD Vat ly Toan Tin hoc Lich su
3            
4            
5            
             
      Lớp 1112    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Ngoai ngu The Duc Toan Vat ly
2 Van hoc Toan Ngoai ngu Toan Toan Hoa hoc
3 Dia ly Ngoai ngu GDQP Van hoc The Duc Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD KTCN Van hoc Van hoc Sinh vat Tin hoc
2 Vat ly Hoa hoc Van hoc Lich su Sinh vat Vat ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 1113    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat Van hoc Van hoc Toan Toan
2 Dia ly Toan Hoa hoc Van hoc Toan Ngoai ngu
3 Sinh vat Ngoai ngu GDCD Vat ly Lich su Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc The Duc Hoa hoc KTCN The Duc Ngoai ngu
2 Van hoc GDQP Toan Vat ly Vat ly Tin hoc
3            
4            
5            
             
      Lớp 1114    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Toan Hoa hoc Dia ly Van hoc
2 Van hoc Van hoc Toan Sinh vat Sinh vat Van hoc
3 Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu The Duc Toan Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Lich su GDQP Toan
2 GDCD Toan Vat ly KTCN The Duc Vat ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 1115    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Toan Toan Sinh vat Ngoai ngu
2 Lich su The Duc Vat ly Toan Dia ly KTCN
3 Van hoc Vat ly Hoa hoc Sinh vat GDCD Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Hoa hoc GDQP Ngoai ngu Tin hoc Vat ly
2 Van hoc Ngoai ngu The Duc Ngoai ngu Van hoc Toan
3            
4            
5            

Tin khác