THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 LẦN 3

14:59 06/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3
KHỐI 12
      Lớp 121    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat The Duc Tin hoc Hoa hoc Vat ly Van hoc
2 Van hoc Lich su Sinh vat KTCN Vat ly Van hoc
3 Ngoai ngu Dia ly Sinh vat Ngoai ngu Ngoai ngu Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Toan The Duc Lich su Ngoai ngu Toan
2 Vat ly Toan GDQP GDCD Hoa hoc Toan
3            
4            
5            
             
      Lớp 122    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Toan Hoa hoc Van hoc Tin hoc
2 Ngoai ngu Dia ly Toan The Duc Sinh vat Lich su
3 Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu GDQP KTCN
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Vat ly Van hoc Sinh vat Toan Lich su
2 Toan GDCD Van hoc Vat ly Vat ly The Duc
3            
4            
5            
             
      Lớp 123    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Sinh vat Dia ly Ngoai ngu GDCD
2 Sinh vat Toan KTCN Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc
3 Van hoc The Duc Toan Vat ly Hoa hoc Ngoai ngu
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc GDQP Toan Vat ly Hoa hoc Vat ly
2 Van hoc The Duc Toan Lich su Ngoai ngu Lich su
3            
4            
5            
             
      Lớp 124    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu The Duc Toan Ngoai ngu
2 Dia ly Van hoc Ngoai ngu Toan Toan Ngoai ngu
3 Sinh vat Vat ly Toan Hoa hoc Sinh vat Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Lich su KTCN Lich su Hoa hoc The Duc
2 Vat ly Van hoc Toan Vat ly Hoa hoc GDQP
3            
4            
5            
             
      Lớp 125    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Sinh vat Toan
2 Toan Ngoai ngu GDCD Vat ly Vat ly Toan
3 Hoa hoc Lich su GDQP KTCN Ngoai ngu Tin hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 The Duc Toan Van hoc Vat ly Hoa hoc Lich su
2 Hoa hoc Toan Van hoc Dia ly The Duc Sinh vat
3            
4            
5            
             
      Lớp 126    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Lich su Ngoai ngu Hoa hoc Tin hoc KTCN
2 Sinh vat Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc GDCD Lich su
3 Toan Van hoc The Duc Ngoai ngu Dia ly Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Vat ly Van hoc GDQP Toan Sinh vat
2 Toan Vat ly Vat ly The Duc Toan Ngoai ngu
3            
4            
5            
             
      Lớp 127    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu GDQP KTCN Van hoc Lich su
2 Hoa hoc Ngoai ngu Toan Dia ly Van hoc Tin hoc
3 Lich su Van hoc Toan Vat ly Sinh vat Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Vat ly Vat ly Ngoai ngu The Duc Toan
2 The Duc Sinh vat Hoa hoc Ngoai ngu GDCD Toan
3            
4            
5            
             
      Lớp 128    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc KTCN Toan GDQP Toan
2 Toan Hoa hoc GDCD Vat ly Sinh vat Toan
3 Lich su Van hoc Vat ly Tin hoc Vat ly Sinh vat
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 The Duc Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Lich su
2 Toan Ngoai ngu The Duc Van hoc Ngoai ngu Dia ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 129    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc GDQP Lich su
2 Dia ly Sinh vat Ngoai ngu Dia ly Hoa hoc Toan
3 Vat ly Sinh vat Toan Toan Van hoc Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Van hoc Toan Ngoai ngu GDCD Vat ly
2 The Duc Van hoc Toan Ngoai ngu The Duc Lich su
3            
4            
5            
             
      Lớp 1210    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Sinh vat Vat ly GDCD Ngoai ngu
2 Van hoc Hoa hoc Toan The Duc GDQP Ngoai ngu
3 Van hoc Dia ly Toan Toan Vat ly Lich su
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lich su Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Dia ly
2 KTCN Van hoc Ngoai ngu Tin hoc The Duc Sinh vat
3            
4            
5            
             
      Lớp 1211    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat GDCD Tin hoc Dia ly Hoa hoc Van hoc
2 Toan Toan Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc
3 Toan Toan Van hoc Ngoai ngu GDQP Vat ly
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 The Duc Ngoai ngu Lich su Ngoai ngu Sinh vat Dia ly
2 The Duc Vat ly Lich su KTCN Sinh vat Toan
3            
4            
5            
             
      Lớp 1212    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Van hoc Toan Toan KTCN
2 The Duc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Toan Lich su
3 Van hoc Vat ly Tin hoc Van hoc The Duc Vat ly
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Lich su Toan
2 GDCD Sinh vat GDQP Ngoai ngu Sinh vat Dia ly
3            
4            
5            
             
      Lớp 1213    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh vat Toan The Duc Toan Van hoc
2 Ngoai ngu Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Lich su Van hoc
3 Toan Vat ly Hoa hoc Van hoc GDCD Toan
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc GDQP Tin hoc KTCN Vat ly Dia ly
2 Lich su The Duc Ngoai ngu Sinh vat Dia ly Van hoc
3            
4            
5            
             
      Lớp 1214    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu GDCD GDQP
2 Dia ly Toan Vat ly Ngoai ngu KTCN Van hoc
3 Tin hoc The Duc Lich su Sinh vat Toan The Duc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vat Toan Dia ly Vat ly Van hoc Ngoai ngu
2 Hoa hoc Toan Van hoc Lich su Toan Ngoai ngu
3            
4            
5            
             
      Lớp 1215    
      Có tác dụng từ ngày 18/10/2021
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat The Duc Vat ly The Duc Van hoc Lich su
2 Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly GDCD Van hoc Tin hoc
3 Sinh vat Lich su Toan Dia ly Ngoai ngu Van hoc
4            
5            
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc KTCN Toan Ngoai ngu Toan GDQP
2 Dia ly Hoa hoc Toan Ngoai ngu Toan Sinh vat
3            
4            
5            

Tin khác