THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 LẦN 4 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

14:59 06/09/2022
      Lớp 111    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Van hoc Vat ly GDCD Hoa hoc
2 Toan Toan Van hoc Vat ly KTCN Sinh hoc
3 Hoa hoc Lich su Tin hoc Ngoai ngu Dia ly Van hoc
4 Hoa hoc Ngoai ngu KTCN Ngoai ngu Toan Tin hoc
5 Van hoc Ngoai ngu        
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 112    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Tin hoc Hoa hoc Van hoc GDCD
2 Vat ly Van hoc Hoa hoc Lich su Van hoc Tin hoc
3 Toan Vat ly Toan Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu
4 Toan KTCN Sinh hoc Dia ly Ngoai ngu Ngoai ngu
5       KTCN Toan  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 113    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc Ngoai ngu
2 Van hoc Lich su Ngoai ngu Hoa hoc Dia ly Ngoai ngu
3 Van hoc Sinh hoc Van hoc Toan Toan Tin hoc
4 GDCD Vat ly Tin hoc Toan Toan KTCN
5 Vat ly       KTCN  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 114    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Hoa hoc Toan Toan Tin hoc
2 Van hoc Van hoc Tin hoc Toan Toan GDCD
3 Van hoc Vat ly Sinh hoc Vat ly KTCN Ngoai ngu
4 Hoa hoc Lich su Ngoai ngu KTCN Dia ly Ngoai ngu
5 Hoa hoc   Ngoai ngu      
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 115    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Hoa hoc Toan Ngoai ngu Dia ly Toan
2 Sinh hoc Hoa hoc Toan Tin hoc Hoa hoc Toan
3 GDCD KTCN Lich su Van hoc Vat ly Ngoai ngu
4 Vat ly Van hoc Tin hoc Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu
5 Van hoc   KTCN      
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 116    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Tin hoc Lich su KTCN Ngoai ngu
2 GDCD Van hoc Vat ly Ngoai ngu Toan Ngoai ngu
3 Hoa hoc Dia ly Toan Van hoc Toan KTCN
4 Hoa hoc Hoa hoc Toan Van hoc Vat ly Sinh hoc
5       Tin hoc Ngoai ngu  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 117    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu KTCN Toan Ngoai ngu Toan
2 Sinh hoc KTCN Tin hoc Hoa hoc GDCD Lich su
3 Vat ly Hoa hoc Vat ly Tin hoc Van hoc Ngoai ngu
4 Dia ly Hoa hoc Toan Van hoc Van hoc Ngoai ngu
5     Toan Van hoc    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 118    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat KTCN Hoa hoc KTCN GDCD Lich su
2 Toan Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Vat ly Ngoai ngu
3 Toan Van hoc Toan Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc
4 Van hoc Dia ly Toan Tin hoc Ngoai ngu  
5 Vat ly   Tin hoc Sinh hoc    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 119    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu Tin hoc Van hoc Ngoai ngu
2 Van hoc GDCD Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu
3 Hoa hoc Sinh hoc Tin hoc Toan Dia ly Hoa hoc
4 Toan KTCN Lich su Toan Vat ly  
5     Toan KTCN Vat ly  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1110    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Sinh hoc Tin hoc Toan Vat ly Toan
2 Hoa hoc Van hoc Lich su Toan Hoa hoc Toan
3 Vat ly Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu
4 KTCN Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Dia ly Ngoai ngu
5     KTCN   GDCD  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1111    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Toan Vat ly Hoa hoc Tin hoc Sinh hoc
2 KTCN Toan Toan Hoa hoc Lich su Van hoc
3 Hoa hoc Tin hoc Toan GDCD Ngoai ngu Van hoc
4 Van hoc Vat ly KTCN Ngoai ngu Ngoai ngu  
5 Van hoc     Ngoai ngu Dia ly  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1112    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Ngoai ngu Ngoai ngu GDCD Toan Van hoc
2 Dia ly Ngoai ngu Ngoai ngu KTCN Toan Van hoc
3 Lich su Vat ly Sinh hoc Van hoc Hoa hoc Vat ly
4 Hoa hoc Van hoc Toan Hoa hoc Tin hoc Tin hoc
5 KTCN   Toan      
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1113    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Van hoc Vat ly KTCN Toan Toan
2 Van hoc Van hoc GDCD Dia ly Toan Hoa hoc
3 Van hoc Hoa hoc Tin hoc Hoa hoc Sinh hoc Ngoai ngu
4 Vat ly Ngoai ngu Toan Lich su KTCN Ngoai ngu
5   Ngoai ngu   Tin hoc    
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1114    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat Vat ly GDCD Hoa hoc Van hoc Tin hoc
2 Hoa hoc Hoa hoc Toan Lich su Tin hoc Toan
3 Van hoc Van hoc Vat ly KTCN Toan Toan
4 Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly Sinh hoc  
5   Ngoai ngu Ngoai ngu   KTCN  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
      Lớp 1115    
      Có tác dụng từ ngày 07/02/2022  
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoat GDCD Vat ly Dia ly Ngoai ngu Hoa hoc
2 Hoa hoc Vat ly KTCN Hoa hoc Ngoai ngu Tin hoc
3 KTCN Ngoai ngu Toan Lich su Van hoc Toan
4 Sinh hoc Van hoc Toan Ngoai ngu Van hoc Toan
5 Van hoc       Tin hoc  
Buổi chiều            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Tin khác