DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH GIỎI

22:51 10/04/2024

Danh sách HS nhận học bổng và khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 - 2022

Mời thầy cô và học sinh có tên trong danh sách: HS giỏi và GV có HSG năm học 2021 - 2022 ; học sinh nghèo vượt khó hiếu học năm học 2021 _ 2022, học sinh nhận học bổng Mai Bửu Đàn năm 2022 đến trường vào sáng thứ hai 15/8/2022 để nhận thư mời. Trân trọng.

https://drive.google.com/file/d/1pYkIBaBt1BmLAbVF_dQ0WmgWlFhV2Ino/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11lpK8pQZ7h7v8Gh_E9SbaPeB7jGlKyX2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nZ0Ir5Tu_IR086J9loC3wDXylYRhEvlf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10q5aW8-x-LD74fGxfWXrOKG2wt-Si6zX/view?usp=sharing


Tin khác