THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

17:00 10/03/2024
      Lớp 101    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Vat ly Tin hoc Sinh hoc Ngoai ngu Hoa hoc
2 HĐ TN,HN Ngoai ngu Tin hoc GDĐP Hoa hoc Toan
3 HĐ TN,HN Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Van hoc Vat ly
4 CHAOCO Toan Vat ly   Van hoc  
5 Sinh hoat Toan Lich su   Sinh hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 102    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Tin hoc Vat ly Van hoc Van hoc Vat ly
2 HĐ TN,HN Tin hoc GDĐP Sinh hoc Van hoc Vat ly
3 HĐ TN,HN Lich su Sinh hoc Toan Toan Hoa hoc
4 CHAOCO Toan Hoa hoc   Ngoai ngu  
5 Sinh hoat Toan Hoa hoc   Ngoai ngu  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 103    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan
2 HĐ TN,HN Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu Sinh hoc Toan
3 HĐ TN,HN Tin hoc Tin hoc Lich su Sinh hoc Vat ly
4 CHAOCO Van hoc Van hoc   Toan GDĐP
5 Sinh hoat Van hoc     Toan  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 104    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lich su Vat ly Hoa hoc Toan Toan Vat ly
2 HĐ TN,HN Van hoc Hoa hoc Toan Toan Vat ly
3 HĐ TN,HN Van hoc Ngoai ngu Sinh hoc Ngoai ngu GDĐP
4 CHAOCO Tin hoc Ngoai ngu   Sinh hoc Van hoc
5 Sinh hoat Tin hoc     Hoa hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 105    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Toan Sinh hoc Van hoc Lich su Hoa hoc
2 HĐ TN,HN Toan Sinh hoc Van hoc Tin hoc Hoa hoc
3 HĐ TN,HN Vat ly GDĐP Ngoai ngu Van hoc Tin hoc
4 CHAOCO Ngoai ngu Vat ly   Toan  
5 Sinh hoat Ngoai ngu Hoa hoc   Toan  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 106    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Vat ly Van hoc Sinh hoc GDĐP Van hoc
2 HĐ TN,HN Vat ly Van hoc Ngoai ngu Lich su Sinh hoc
3 HĐ TN,HN Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu Toan Toan
4 CHAOCO Hoa hoc Toan   Tin hoc Toan
5 Sinh hoat       Tin hoc Hoa hoc
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 107    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Toan Sinh hoc Hoa hoc Van hoc Toan
2 HĐ TN,HN Toan Lich su Hoa hoc Van hoc Van hoc
3 HĐ TN,HN Tin hoc Tin hoc Sinh hoc Toan Sinh hoc
4 CHAOCO Vat ly Ngoai ngu   GDĐP Hoa hoc
5 Sinh hoat Vat ly Ngoai ngu      
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 108    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoai ngu Van hoc Van hoc GDĐP Toan Sinh hoc
2 HĐ TN,HN Tin hoc Van hoc Vat ly Toan Hoa hoc
3 HĐ TN,HN Sinh hoc Sinh hoc Vat ly Hoa hoc Toan
4 CHAOCO Ngoai ngu Tin hoc   Hoa hoc Toan
5 Sinh hoat Ngoai ngu     Lich su  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 109    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Tin hoc GDKT&PL Van hoc Dia ly
2 HĐ TN,HN Toan Tin hoc KTCN Van hoc GDĐP
3 HĐ TN,HN Ngoai ngu Ngoai ngu KTCN Dia ly Toan
4 CHAOCO Lich su Ngoai ngu   Van hoc Toan
5 Sinh hoat Lich su GDKT&PL      
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1010    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN GDKT&PL Lich su KTCN Toan Van hoc
2 HĐ TN,HN Toan Lich su Ngoai ngu Dia ly Van hoc
3 HĐ TN,HN Toan Toan Ngoai ngu GDKT&PL Ngoai ngu
4 CHAOCO Tin hoc Dia ly   Van hoc GDĐP
5 Sinh hoat Tin hoc     Van hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1011    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Dia ly GDKT&PL Dia ly Van hoc KTCN
2 HĐ TN,HN Van hoc GDKT&PL Lich su Van hoc Tin hoc
3 HĐ TN,HN Van hoc Lich su Tin hoc Toan GDĐP
4 CHAOCO Toan KTCN   Ngoai ngu  
5 Sinh hoat Toan Ngoai ngu   Ngoai ngu  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1012    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lich su Van hoc Ngoai ngu Tin hoc GDĐP Toan
2 HĐ TN,HN GDKT&PL Ngoai ngu Dia ly GDKT&PL Toan
3 HĐ TN,HN Dia ly KTCN Ngoai ngu Tin hoc Van hoc
4 CHAOCO Dia ly Toan   Van hoc KTCN
5 Sinh hoat Toan     Van hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1013    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Van hoc KTCN GDĐP Tin hoc Ngoai ngu
2 HĐ TN,HN Dia ly KTCN GDKT&PL Toan Ngoai ngu
3 HĐ TN,HN GDKT&PL Ngoai ngu Dia ly Toan Toan
4 CHAOCO Toan Lich su   Van hoc Tin hoc
5 Sinh hoat   Van hoc   Van hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1014    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Toan Ngoai ngu Van hoc Tin hoc
2 HĐ TN,HN Dia ly Toan Tin hoc Van hoc KTCN
3 HĐ TN,HN GDĐP GDKT&PL Dia ly Dia ly KTCN
4 CHAOCO Ngoai ngu GDKT&PL   Lich su Toan
5 Sinh hoat Ngoai ngu Van hoc      

Tin khác