THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

16:58 10/03/2023
      Lớp 101    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Van hoc Sinh hoc Toan Ngoai ngu Tin hoc
2 HĐ TN,HN Van hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Van hoc
3 HĐ TN,HN Vat ly Hoa hoc Sinh hoc GDĐP2 Vat ly
4 CHAOCO Tin hoc Ngoai ngu   Toan  
5 Sinh hoat Vat ly Lich su   Hoa hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 102    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoc Tin hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Toan
2 HĐ TN,HN Vat ly Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Toan
3 HĐ TN,HN Vat ly Hoa hoc Vat ly Toan Sinh hoc
4 CHAOCO Ngoai ngu GDĐP2   Toan Tin hoc
5 Sinh hoat Lich su     Van hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 103    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Vat ly Hoa hoc Vat ly Van hoc Toan
2 HĐ TN,HN Ngoai ngu Toan Vat ly Ngoai ngu Tin hoc
3 HĐ TN,HN Tin hoc Toan Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc
4 CHAOCO Lich su Van hoc   GDĐP2 Hoa hoc
5 Sinh hoat Sinh hoc Sinh hoc      
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 104    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat ly Sinh hoc Toan Sinh hoc Ngoai ngu Hoa hoc
2 HĐ TN,HN Tin hoc Vat ly Toan Ngoai ngu Toan
3 HĐ TN,HN Lich su Hoa hoc Toan Van hoc Tin hoc
4 CHAOCO Vat ly Ngoai ngu   Van hoc GDĐP2
5 Sinh hoat   Van hoc   Hoa hoc  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 105    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Dia ly Lich su Ngoai ngu Van hoc Dia ly
2 HĐ TN,HN Vat ly Toan KTNN Van hoc GDĐP2
3 HĐ TN,HN KTNN Toan Van hoc Hoa hoc Toan
4 CHAOCO Ngoai ngu Hoa hoc   Vat ly Toan
5 Sinh hoat Ngoai ngu     Vat ly  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 106    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc KTNN Toan Vat ly Ngoai ngu Toan
2 HĐ TN,HN Dia ly KTNN Vat ly Ngoai ngu Toan
3 HĐ TN,HN Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Hoa hoc Van hoc
4 CHAOCO GDĐP2 Van hoc   Toan Vat ly
5 Sinh hoat Lich su       Dia ly
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 107    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Toan GDĐP2 KTNN Toan Sinh hoc
2 HĐ TN,HN Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Toan Hoa hoc
3 HĐ TN,HN Vat ly Van hoc Ngoai ngu KTNN Hoa hoc
4 CHAOCO Vat ly     Van hoc Lich su
5 Sinh hoat Sinh hoc     Sinh hoc Toan
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 108    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDKT&PL Van hoc Van hoc Ngoai ngu GDKT&PL Lich su
2 HĐ TN,HN Ngoai ngu Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Vat ly
3 HĐ TN,HN Dia ly Dia ly Dia ly Van hoc Vat ly
4 CHAOCO Toan     Toan Toan
5 Sinh hoat GDĐP2     Tin hoc Toan
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 109    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDKT&PL Dia ly Ngoai ngu Van hoc GDĐP2 GDKT&PL
2 HĐ TN,HN Dia ly Ngoai ngu Van hoc Dia ly Toan
3 HĐ TN,HN Vat ly Lich su Vat ly Van hoc Toan
4 CHAOCO Ngoai ngu Tin hoc   Van hoc  
5 Sinh hoat Toan Tin hoc   Toan  
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1010    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Dia ly Ngoai ngu Van hoc GDĐP2 Lich su Van hoc
2 HĐ TN,HN Toan Van hoc Toan KTNN Van hoc
3 HĐ TN,HN Toan Tin hoc Toan Tin hoc Dia ly
4 CHAOCO Vat ly KTNN   Ngoai ngu Ngoai ngu
5 Sinh hoat Vat ly Lich su      
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1011    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin hoc Vat ly KTNN Van hoc Ngoai ngu Van hoc
2 HĐ TN,HN KTNN GDĐP2 Van hoc Vat ly Ngoai ngu
3 HĐ TN,HN Lich su Van hoc Dia ly Lich su Ngoai ngu
4 CHAOCO Toan Toan   Tin hoc Dia ly
5 Sinh hoat Toan Toan      
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1012    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Toan Van hoc Vat ly KTNN Van hoc
2 HĐ TN,HN Toan Van hoc Dia ly Lich su Dia ly
3 HĐ TN,HN Ngoai ngu Ngoai ngu KTNN Vat ly Toan
4 CHAOCO Lich su Ngoai ngu   Tin hoc Toan
5 Sinh hoat       Tin hoc GDĐP2
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1013    
      Có tác dụng từ ngày 13/03/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Van hoc Ngoai ngu Van hoc Toan Vat ly Dia ly
2 HĐ TN,HN Ngoai ngu Van hoc Toan Tin hoc Lich su
3 HĐ TN,HN Van hoc KTNN Vat ly Tin hoc GDĐP2
4 CHAOCO Toan Lich su   KTNN  
5 Sinh hoat Toan Ngoai ngu   Dia ly  

Tin khác