• Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023
  • TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN
  • LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2019 - 2022
  • DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH GIỎI
  • Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023
  • TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN
  • LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2019 - 2022
  • DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH GIỎI