THỜI KHÁO BIỂU KHỐI 11 NĂM HỌC 2023 – 2024

16:29 05/09/2023
      Lớp 111    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toan Toan Toan Vat ly Tin hoc
2 Sinh hoat Lich su Sinh hoc Toan Vat ly Tin hoc
3 HĐ TN,HN Sinh hoc Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc
4 HĐ TN,HN Vat ly Van hoc Ngoai ngu Lich su Hoa hoc
5 Ngoai ngu     Van hoc    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 112    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Van hoc Lich su Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Sinh hoat Vat ly Toan Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc
3 HĐ TN,HN Toan Toan Hoa hoc Van hoc Hoa hoc
4 HĐ TN,HN Toan   Sinh hoc Van hoc Tin hoc
5   Lich su   Sinh hoc Vat ly  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 113    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc Ngoai ngu Sinh hoc Van hoc Tin hoc
2 Sinh hoat Hoa hoc Lich su Sinh hoc Van hoc Hoa hoc
3 HĐ TN,HN Vat ly Toan Vat ly Tin hoc Ngoai ngu
4 HĐ TN,HN Toan Toan Lich su Vat ly  
5 Van hoc Toan     Ngoai ngu  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 114    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc Sinh hoc Van hoc Tin hoc Toan
2 Sinh hoat Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Toan
3 HĐ TN,HN Vat ly Lich su Toan Van hoc Tin hoc
4 HĐ TN,HN Lich su   Toan Vat ly Ngoai ngu
5 Sinh hoc       Vat ly Ngoai ngu
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 115    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc Van hoc Toan Ngoai ngu Ngoai ngu
2 Sinh hoat Van hoc Toan Toan Vat ly Ngoai ngu
3 HĐ TN,HN Hoa hoc Toan KTNN Vat ly Hoa hoc
4 HĐ TN,HN Dia ly Vat ly Dia ly   Lich su
5 Hoa hoc KTNN   Lich su    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 116    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTNN Toan KTNN Hoa hoc Hoa hoc
2 Sinh hoat Vat ly Dia ly Dia ly Hoa hoc Vat ly
3 HĐ TN,HN Vat ly Van hoc Van hoc Ngoai ngu Lich su
4 HĐ TN,HN Toan Van hoc Lich su Ngoai ngu  
5 Toan Toan Ngoai ngu      
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 117    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly KTNN Hoa hoc Van hoc Lich su
2 Sinh hoat Van hoc Sinh hoc Hoa hoc Ngoai ngu Lich su
3 HĐ TN,HN KTNN Ngoai ngu Toan Sinh hoc Vat ly
4 HĐ TN,HN Toan Ngoai ngu Toan Sinh hoc  
5 Hoa hoc Toan   Van hoc    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 118    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toan GDKT&PL Van hoc Dia ly Vat ly
2 Sinh hoat Toan GDKT&PL Van hoc Tin hoc Ngoai ngu
3 HĐ TN,HN Van hoc Tin hoc Dia ly Ngoai ngu Lich su
4 HĐ TN,HN Vat ly Toan Dia ly Ngoai ngu Lich su
5 Toan       Van hoc  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 119    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoai ngu Toan Dia ly Van hoc Lich su
2 Sinh hoat Ngoai ngu Toan Dia ly Van hoc Lich su
3 HĐ TN,HN Toan GDKT&PL Van hoc Dia ly Ngoai ngu
4 HĐ TN,HN Tin hoc   Van hoc Tin hoc Vat ly
5 GDKT&PL Vat ly   Toan    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1110    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lich su Toan Toan Ngoai ngu Vat ly
2 Sinh hoat Vat ly Toan Toan Ngoai ngu Tin hoc
3 HĐ TN,HN Van hoc Lich su Tin hoc Van hoc Dia ly
4 HĐ TN,HN Van hoc Dia ly KTNN Van hoc Ngoai ngu
5     KTNN Lich su    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1111    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Dia ly Tin hoc Van hoc Ngoai ngu
2 Sinh hoat Vat ly KTNN Lich su Van hoc Ngoai ngu
3 HĐ TN,HN Lich su Van hoc Toan Ngoai ngu Lich su
4 HĐ TN,HN Toan Van hoc Toan   Dia ly
5 Tin hoc Toan   KTNN    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1112    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Lich su Van hoc Van hoc Toan
2 Sinh hoat KTNN Ngoai ngu Van hoc Van hoc Toan
3 HĐ TN,HN Tin hoc Dia ly Dia ly Toan Vat ly
4 HĐ TN,HN Ngoai ngu KTNN Lich su Toan Lich su
5   Ngoai ngu     Tin hoc  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1113    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoai ngu Ngoai ngu Dia ly Toan Lich su
2 Sinh hoat Ngoai ngu Lich su Dia ly Toan Lich su
3 HĐ TN,HN Vat ly KTNN Van hoc Tin hoc Toan
4 HĐ TN,HN KTNN Tin hoc Van hoc Van hoc Toan
5 Vat ly       Van hoc  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Tin khác