THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

17:03 10/03/2024
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Dia ly Vat ly Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
2 Sinh hoat Dia ly Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
3 Vat ly Van hoc KTCN Toan Lich su Toan
4 Vat ly Van hoc Tin hoc Toan GDCD Toan
5 Sinh hoc Hoa hoc Tin hoc      
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Ngoai ngu   Ngoai ngu Vat ly
3   Van hoc Sinh hoc   Toan Vat ly
4   Hoa hoc Sinh hoc   Toan Hoa hoc
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 122    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toan Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc
2 Sinh hoat Toan Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Lich su
3 Vat ly Van hoc Toan Van hoc Hoa hoc Dia ly
4 Vat ly GDCD KTCN Tin hoc Sinh hoc Dia ly
5 Toan Vat ly   Tin hoc    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Ngoai ngu Toan   Van hoc Vat ly
3   Ngoai ngu Hoa hoc   Van hoc Vat ly
4   Toan Hoa hoc   Sinh hoc Sinh hoc
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 123    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Sinh hoc Van hoc Toan Vat ly
2 Sinh hoat Vat ly KTCN Van hoc Toan Hoa hoc
3 Toan Dia ly Lich su Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
4 Tin hoc Dia ly Toan Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu
5 Tin hoc       GDCD Hoa hoc
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Ngoai ngu Sinh hoc   Toan Toan
3   Ngoai ngu Van hoc   Vat ly Hoa hoc
4   Sinh hoc Van hoc   Vat ly Hoa hoc
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 124    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoai ngu Toan GDCD Van hoc Dia ly
2 Sinh hoat Ngoai ngu Toan Tin hoc Van hoc Dia ly
3 Ngoai ngu Hoa hoc Vat ly Tin hoc Sinh hoc Lich su
4 Ngoai ngu Vat ly Vat ly Van hoc   KTCN
5 Toan Toan Hoa hoc Van hoc    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Vat ly Vat ly   Sinh hoc Ngoai ngu
3   Hoa hoc Van hoc   Toan Hoa hoc
4   Sinh hoc Van hoc   Toan Ngoai ngu
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 125    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc Vat ly Toan Hoa hoc Toan
2 Sinh hoat Van hoc Vat ly Toan Lich su Toan
3 Sinh hoc Ngoai ngu Dia ly GDCD Ngoai ngu KTCN
4 Tin hoc Tin hoc Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu  
5 Ngoai ngu Vat ly   Van hoc Dia ly  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Sinh hoc Ngoai ngu   Hoa hoc Hoa hoc
3   Sinh hoc Ngoai ngu   Toan Toan
4   Vat ly Van hoc   Van hoc Vat ly
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 126    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lich su KTCN Vat ly Dia ly Ngoai ngu
2 Sinh hoat GDCD Van hoc Vat ly Dia ly Ngoai ngu
3 Ngoai ngu Van hoc Van hoc Van hoc Hoa hoc Toan
4 Toan Vat ly Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan
5 Toan   Tin hoc   Sinh hoc  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Sinh hoc Sinh hoc   Toan Ngoai ngu
3   Vat ly Van hoc   Hoa hoc Ngoai ngu
4   Vat ly Van hoc   Hoa hoc Toan
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 127    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc Tin hoc Van hoc Sinh hoc Hoa hoc
2 Sinh hoat Van hoc Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc
3 Toan GDCD Ngoai ngu Vat ly Vat ly Ngoai ngu
4 Toan Toan Dia ly Vat ly Dia ly Toan
5 Tin hoc Lich su       KTCN
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Hoa hoc   Ngoai ngu Toan
3   Van hoc Sinh hoc   Vat ly Toan
4   Ngoai ngu Sinh hoc   Vat ly Hoa hoc
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 128    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Dia ly Van hoc Ngoai ngu Vat ly
2 Sinh hoat Dia ly Tin hoc Van hoc Ngoai ngu KTCN
3 Toan Vat ly Tin hoc Lich su Hoa hoc Ngoai ngu
4 Toan Van hoc Ngoai ngu Toan Hoa hoc Vat ly
5   Van hoc Sinh hoc Toan    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Vat ly Sinh hoc   Ngoai ngu Toan
3   Vat ly Hoa hoc   Ngoai ngu Hoa hoc
4   Van hoc Van hoc   Toan Sinh hoc
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 129    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Ngoai ngu Dia ly Van hoc GDCD
2 Sinh hoat Vat ly Ngoai ngu Dia ly Van hoc Vat ly
3 Van hoc KTCN Toan Toan Ngoai ngu Hoa hoc
4 Van hoc Tin hoc Toan Toan Ngoai ngu Hoa hoc
5   Tin hoc   Lich su Sinh hoc  
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Van hoc Toan   Hoa hoc Sinh hoc
3   Van hoc Toan   Hoa hoc Sinh hoc
4   Vat ly Vat ly   Ngoai ngu Ngoai ngu
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1210    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Dia ly Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu
2 Sinh hoat KTCN Tin hoc Van hoc Hoa hoc GDCD
3 Toan Toan Tin hoc Lich su Ngoai ngu Sinh hoc
4 Toan Van hoc Toan Vat ly Ngoai ngu Dia ly
5   Van hoc Lich su Vat ly    
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Toan Van hoc   Dia ly Dia ly
3   Lich su Van hoc   Ngoai ngu GDCD
4   Lich su Toan   Ngoai ngu  
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1211    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin hoc GDCD Toan Van hoc Toan
2 Sinh hoat Tin hoc Vat ly Toan Van hoc Toan
3 Van hoc Dia ly KTCN Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc
4 Dia ly Lich su Lich su Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc
5   Vat ly   Ngoai ngu   Sinh hoc
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Toan Lich su   Ngoai ngu Van hoc
3   Toan Lich su   Ngoai ngu Van hoc
4   Dia ly GDCD   Dia ly  
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1212    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc Toan Dia ly Vat ly Hoa hoc
2 Sinh hoat Van hoc Toan Lich su Sinh hoc Hoa hoc
3 Tin hoc Lich su Vat ly Van hoc Toan Ngoai ngu
4 Ngoai ngu Dia ly KTCN Van hoc Toan Ngoai ngu
5 Ngoai ngu Tin hoc GDCD      
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Ngoai ngu Toan   Van hoc GDCD
3   Ngoai ngu Lich su   Van hoc Dia ly
4     Lich su   Toan Dia ly
5            
Môn chuyên đề:          
             
      Lớp 1213    
      Có tác dụng từ ngày 11/03/2024  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly Vat ly Toan Hoa hoc Ngoai ngu
2 Sinh hoat Tin hoc Dia ly Toan Hoa hoc Ngoai ngu
3 Toan Tin hoc Van hoc Van hoc Dia ly GDCD
4 Toan KTCN Lich su Ngoai ngu Sinh hoc Van hoc
5     Lich su Ngoai ngu   Van hoc
Môn chuyên đề:          
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Dia ly Toan   Toan Ngoai ngu
3   Dia ly GDCD   Van hoc Ngoai ngu
4   Lich su Lich su   Van hoc  
5            

Tin khác