LỊCH THI HỌC KỲ I (2022 - 2023)

11:01 20/12/2022

Lịch thi HK1(2022-2023) & thời gian làm bài (có điều chỉnh)

 

 KHỐI 10:              22 phòng thi  

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI CHIỀU

Mở đề

Phát đề

Làm bài

26/12/2022

Chiều T2

AV

60'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

Văn

90'

14g15'

14g25'

14g35'

14g40'

27/12/2022

Chiều T3

Toán

90'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

Sử

45'

14g45'

14g55'

15g05'

15g10'

29/12/2022

Chiều T5

45'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

Hóa: thi phòng

(P1-13)

45'

14g00'

14g10'

14g20'

14g25'

31/12/2022

Chiều T7

Sinh: thi phòng

(P1-7; P12-13)

Địa: thi phòng

 (P8-11; P14-22)

45'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

 

 KHỐI 11:       21 phòng thi  

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI SÁNG-CHIỀU

Mở đề

Phát đề

Làm bài

27/12/2022

Sáng T3

AV

60'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

Ngữ Văn

90'

8g30'

8g40'

8g50'

8g55'

28/12/2022

Chiều T4

60'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

Địa

60'

14g15'

14g25'

14g30'

14g35'

GDCD

60'

15g45'

15g50'

15g55'

16g00'

29/12/2022

Sáng T5

Toán

90'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

Sử

60'

9g00'

9g10'

9g20'

9g25'

30/12/2022

Chiều T6

Hóa

60'

12g35'

12g45'

12g55'

13g00'

Sinh

60'

14g15'

14g25'

14g30'

14g35'

Tin học

45'

15g45'

15g50'

15g55'

16g00'

 

 KHỐI 12:       23 phòng thi  

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI SÁNG

Mở đề

Phát đề

Làm bài

26/12/2022

Sáng T2

Ngữ Văn

120'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

60'

9g30'

9g40'

9g50'

9g55'

28/12/2022

Sáng  T4

Toán

90'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

Lịch sử

60'

9g00'

9g10'

9g20'

9g25'

30/12/2022

Sáng  T6

Hóa

60'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

Địa

60'

8g25'

8g30'

8g40'

8g45'

31/12/2022

Sáng  T7

Sinh

60'

6g45'

7g00'

7g10'

7g15'

AV

60'

8g35'

8g40'

8g50'

8g55'

GDCD

60'

10g10'

10g15'

10g25'

10g30'


Tin khác